۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

درد


تا حالا با لباس رفتي زير دوش؟
خيلي خوبه.خيلي.
ولي تو حالت عادي نميشه رفت.
بايد به گا رفته باشي.
بايد درد داشته باشي.
بايد جاي زخمات سوخته باشه.
بايد يه جسد باشي كه چند بار نبش قبرت كردن و استخوناتو جابه جا.
بايد زنده زنده مرده باشي.
بايد جلو چشمات احساساتتو تيكه تيكه كرده باشن.
بايد ويولونتو جلو چشمات تيكه تيكه كرده باشن.
ميفهمي چي ميگم؟
نميدونم ديگه چجور بگم.
تا حالا با لباس رفتي زير دوش
اميدوارم نري.
اگه بري ناخودآگاه ميزني زير گريه.
تو اين حال و هوا، تو خيابون هر كي رو ميبيني شبيه اونه
حتي رو تير چراغ برق هم عكسشو زدن كه گمشده
خيلي وقته گمشده.
من يه بار با لباس رفتم زير دوش...

۱ نظر: